show作品展示Showcase our work

广州国际轻纺城最爱纺织posttime:2016-8-11 15:01:45

   

  名称:最爱纺织品

  项目:牌形象设计 色卡设计印刷

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  面料我选最爱的 ——最爱纺织

  品牌直线咨询:电话微信:18676509199  QQ:541389354

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

名称:最爱纺织品项目:牌形象设计色卡设计印刷面料我选最爱的——最爱纺织品牌直线咨询:电话微信:18676509199QQ:541389354